جراحی پولیپ بینی

جراحی پولیپ بینی

جراحی پولیپ بینی تمامی جراحی های بینی با هدف زیبایی صورت نمی گیرد. به این معنا که ممکن است با هدف جراحی درمانی در کنار آن جراحی زیبایی بینی نیز انجام دهد. اغلب افرادی که به علل مختلف دچار مشکلات تنفسی هستند خواستار جراحی زیبایی در کنار جراحی درمانی بوده تا بتوانند...
Call Now Button